بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی (فرم ج)

قــوانین و مقـــررات مربوطه

1- شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر

2- نامه درخواست مرجع استعلام کننده

تعیین نوعیت زمین (کمیسیون ماده 12)

قــوانین و مقـــررات مربوطه

1- شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر

2- نامه درخواست مرجع استعلام کننده

کلیه حقوق این سامانه متعلق است به اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

تهیه شده در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل راه و شهرسازی استان البرز